Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

NA JAKICH ZASADACH ODBYWAJĄ SIĘ WYBORY

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Każdy kraj ma własną ordynację wyborczą, jednak obowiązują pewne wspólne przepisy.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani co pięć lat. Parlament Europejski – jedyne na świecie zgromadzenie ponadnarodowe wybierane w wyborach bezpośrednich – reprezentuje interesy obywateli UE na szczeblu europejskim. Wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej i mianuje komisarzy (tworzących kolegium) oraz ocenia ich działania. Przyjmuje akty prawne w naszym interesie oraz uchwala budżet w naszym imieniu. Reprezentuje nas za granicą i podejmuje działania w reakcji na nasze petycje. Dyskusje posłów kształtują nasz program społeczny i polityczny zgodnie z wartościami zapisanymi w Traktacie o Unii Europejskiej:

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wprawdzie wybierani w poszczególnych państwach, jednak zasiadają w grupach politycznych opierających się na wspólnej podstawie i tożsamości politycznej, co daje indywidualnym posłom większy wpływ. Regulamin parlamentarny wymaga, aby każda grupa składała się z co najmniej 25 posłów i reprezentowała co najmniej jedną czwartą państw członkowskich UE. Zasadniczo w okresie poprzedzającym wybory partie polityczne w państwach członkowskich deklarują przynależność do którejś z istniejących grup albo wyrażają zamiar utworzenia nowej grupy bądź przystąpienia do grupy nowo powstałej i często prowadzą kampanię wspólnie, przynajmniej w pewnym zakresie. Obecnie w Parlamencie jest osiem grup.

Od 2014 r. zachęca się partie polityczne, aby wskazywały głównego kandydata (tzw. Spitzenkandidat), stojącego na czele kampanii wyborczej w całej UE i będącego oficjalnym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Główny kandydat mianowany przez Radę i zdolny do uzyskania poparcia większości parlamentarnej zostanie wybrany na przewodniczącego Komisji Europejskiej w drodze głosowania w Parlamencie.

Wyniki wyborów będą podawane na żywo (na tej stronie), w miarę ich ogłaszania w niedzielę 26 maja 2019 r.

W dniach następujących bezpośrednio po ogłoszeniu wyników nowi posłowie do nowego Parlamentu formują grupy polityczne. Skład polityczny nowego Parlamentu może wymagać zawiązywania nowych sojuszy i mogą powstać nowe grupy. Podczas pierwszej sesji plenarnej nowy Parlament Europejski wybierze swojego nowego przewodniczącego. Nowy Parlament wybierze następnie nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, a następnie przesłucha i zatwierdzi całą Komisję.
Powrót do początku